Regulamin korzystania z panelu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO), znajdującego się na stronie internetowej glosowanie-ebo.opolskie.pl. (dalej: Regulamin)


 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z panelu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, znajdującego się na stronie internetowej glosowanie-ebo.opolskie.pl.
  2. Głosowanie jest możliwe z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.
  3. Głosowanie trwa od 12.04.2022 r. do 25.04.2022 r.
  4. Głosujący może oddać jeden głos na wybraną ofertę (niezależnie od liczby posiadanych sprzętów telekomunikacyjnych).
  5. W przypadku problemów technicznych podczas głosowania możliwy jest kontakt z obsługą pod adresem e-mail ebo@opolskie.pl (w zgłoszeniu należy podać numer telefonu).
 2. Definicje
  Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Europejski Budżet Obywatelski (EBO) - rozumie się przez to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, zakładający realizację zadań wybieranych w ramach konkursów EBO i zakładający partycypację społeczną na zasadzie głosowania jako elementu oceny ofert.
  2. Głosujący – rozumie się przez to dorosłą osobę uprawnioną do głosowania w wieku 18 lat i więcej, zamieszkującą na terenie województwa opolskiego.
 3. Warunki korzystania z panelu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego
  1. Celem skorzystania z panelu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, głosujący dokonuje czynności, na które składają się:
   1. wypełnienie panelu głosowania poprzez podanie następujących danych i informacji: wybór oferty, dane głosującego to znaczy imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu,
   2. oświadczenie zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej RODO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO),
   3. oświadczenie, że jest się uprawnionym do głosowania mieszkańcem województwa opolskiego,
   4. oświadczenie o oddaniu jednego głosu niezależnie od liczby posiadanych sprzętów telekomunikacyjnych,
   5. oświadczenie, iż podane informacje i dane są zgodne ze stanem faktycznym,
   6. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z panelu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO),
   7. wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia tożsamości osoby głosującej,
   8. oświadczenie opcjonalne dotyczące wyrażenia zgody na przesłanie potwierdzenia oddania głosu w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO) na wskazany adres e-mail,
   9. oświadczenie opcjonalne dotyczące wyrażenia zgody na kontakt mailowy, telefoniczny w zakresie informowania o działaniach realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.
  2. Zaznaczenie przynajmniej jednego oświadczenia opcjonalnego powoduje aktywację pola, w którym głosujący wpisuje swój adres e-mail.
  3. Poprawne wypełnienie wszystkich pól pozwala na wysłanie kodu weryfikacyjnego na wskazany numer telefonu.
  4. Celem potwierdzenia oddania głosu należy wpisać otrzymany kod weryfikacyjny.
  5. Wpisanie poprawnego kodu weryfikacyjnego powoduje przejście do informacji, a w przypadku zaznaczenia odpowiedniego oświadczenia opcjonalnego – wysłanie maila potwierdzającego oddanie głosu na wybraną ofertę w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO).
  6. Panel do głosowania ogranicza liczbę wysłanych kodów weryfikacyjnych do trzech na jeden numer telefonu.
  7. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
  8. Głosujący zobowiązany jest do korzystania z systemu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO) zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
  9. Głosujący zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
  10. Głosujący zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 4. Odpowiedzialność Administratora
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje głosującego, podjęte w wyniku korzystania z informacji uzyskanych w trakcie wypełniania panelu głosowania, jak i w okresie późniejszym.
  2. Administrator oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez głosującego mają:
   1. walor informacyjny,
   2. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do systemu do głosowania w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO), wynikający z przyczyn niezależnych od niego lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu i strony internetowej glosowanie-ebo.opolskie.pl.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej glosowanie-ebo.opolskie.pl.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
  6. Wszelkie problemy techniczne lub kwestie związane z bieżącą obsługą panelu do głosowania, należy zgłaszać pod adresem ebo@opolskie.pl.